ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨᠠᠮ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 40103     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/3/6 10:30:49

        ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠤᠭᠳᠤ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠦᠪ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠳᠤ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠯᠡᠬᠦᠴᠡᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠂  ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤᠡ ᠬᠦᠵᠷᠤᠮᠠᠯ ᠠᠵᠦ  ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠮᠤᠳᠤ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠭᠤᠤᠳᠤ  ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ  ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠳᠡᠬᠦᠬᠦ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠡᠩ  ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠵᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠂  ᠳ᠋ᠠᠩᠬᠠᠷ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠯᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠦ ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠃

      

     ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠮᠢᠶᠤᠤ ᠲᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ  ᠠᠷᠠᠳ ᠡᠦ ᠪᠤᠤ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ  ᠵᠠᠩ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤᠡ ᠬᠦᠷᠦᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠃                                             

                                                        (ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ     ᠪᠤᠤ ᠮᠢᠩ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ)

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ