ᠠᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠠ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 11697     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/2/24 10:29:20


                                              ᠮᠠ ᠪᠦᠬᠡ   ᠯᠢ ᠷᠦᠢ ᠡᠾᠦ᠋ᠩ    ᠯᠦ ᠵᠢᠢ ᠴᠸᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ

                                                              


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ