ᠨᠠᠢᠮᠠᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨᠴᠡᠯᠢᠬᠳᠤ ᠠᠵᠤ ᠥᠢᠯᠡᠰ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨᠡᠮ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 15651     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/2/13 10:47:47


                                    ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠡᠭ      ᠪᠤᠤ ᠯᠢᠤ ᠱᠸᠡᠭ    ᠦ᠋ ᠢᠤᠢ ᠯᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ

                                                     

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ