ᠰᠢ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨᠽᠢ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠤ ᠱᠠᠭᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 11872     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/2/13 10:40:40


                                                                                             ᠮᠠ ᠪᠦᠬᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ