ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠤᠭᠳᠣ ᠬᠠᠳᠣᠳ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 36266     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/2/13 10:15:08


                                                                             ᠳ᠋ ᠂  ᠰᠡᠷᠬᠦᠯᠡᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ

                                

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ