ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠮᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠨ ᠱᠠᠡᠭᠨᠠᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠴᠣᠳ ‍ᠤᠨ ᠡᠳᠣᠷ ‍ᠢ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠣ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠪᠡ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 8585     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/12/6 16:07:24
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ