《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠯ 》 ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠨᠠᠷᠡᠰ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 8751     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/11/7 16:51:22

         ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠺᠠᠷᠠᠮᠠᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠴᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ  ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠯ》 ᠤᠨ  ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠡᠪᠠ ᠃
        104 ᠨᠠᠷᠡᠰ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠭᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠠᠷᠡᠰ ᠲᠦ ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠭᠡᠯ ᠠᠷᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠯᠴᠢᠮᠡᠭ ‍ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃  ᠭᠡᠷᠡᠯᠴᠢᠮᠡᠭ  ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠦ ᠪᠤᠯᠢᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠡᠳᠤᠷ ᠰᠦᠨᠢ  ᠶ᠋ᠢ ᠢᠯᠠᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠡᠬᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠠᠰᠠᠷᠠᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠴᠢ ᠦᠢᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠂《ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ 》ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃  
       ᠳᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 104 ᠨᠠᠷᠡᠰ 《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠯ》 ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ  ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

᠃                                                                  ᠰᠠᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ  ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ