ᠴᠸᠨ ᠬᠦᠸ᠋ᠸ ᠬᠦᠩᠵᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠡᠴᠠ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠳᠠᠣᠬᠡ᠎ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠤ ᠵᠦᠢᠯ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 8796     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/11/1 15:30:03
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ