ᠴᠸᠨ ᠬᠦᠸ᠋ᠸ ᠬᠦᠩᠵᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠡᠴᠠ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠳᠠᠣᠬᠡ᠎ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠤ ᠵᠦᠢᠯ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 40222     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/11/1 15:45:30
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ