ᠨᠠᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 8843     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/8/4 10:40:01

           ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠡᠩ  ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢ  ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 4000  ᠮᠦ ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 8000 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ‍ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ  ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠂ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ  ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠂ ᠠᠮᠢ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠵᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ  ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠡᠩ ᠂ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠳᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠡᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠡᠩ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ  ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ   ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ  ᠵᠢᠴᠢ  ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠡᠬᠦᠴᠠᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
                                                                                                              ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ