《2016 ᠣᠨ ‍ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ‍ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ‍ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠭᠠᠷᠠᠭ 》 ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ‍ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 36323     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/7/27 15:34:58

        ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠣᠷ  ᠂  ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠨ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠳᠦ《2016 ᠣᠨ ‍ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ‍ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ‍ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ‍ᠤ  ᠭᠠᠷᠠᠭ  》  ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ‍ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠡᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠨ ‍ᠤ ᠣᠯᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠭᠡᠮ ‍ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠣᠨ  ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ‍ᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠡᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠣᠮ  ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ‍ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠣᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣᠪᠡᠷ  ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ   ᠦᠵᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠪᠣᠢ  ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ‍  ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠣ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠭᠳᠣ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ  ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣᠪᠡᠷ  ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ‍ ᠶᠢ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ  ᠲᠦᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ‍ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ  ᠳ᠋ᠥ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
          ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠣ ‍ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠨ ‍ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠣ ‍ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ  ᠬᠦᠸ᠋ᠸ ᠶᠦᠡᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠂ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ  ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠂  ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠂ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ‍ ᠶᠢ   ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠲᠣᠣᠱᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂   ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ‍  ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ   ᠳᠦᠪ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ  ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠣᠢ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠭᠡᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠣᠱᠠᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠡᠡᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃    ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ  ᠳ᠋ᠥ ᠂  ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ‍ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢ  ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠣᠨ ‍ᠤ ᠣᠶᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ 20 ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠮᠤ᠋ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠴᠡ ‍ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ 30.81%  ᠳ᠋ᠥ  ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ 2.8 ᠵᠠᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠦᠡᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠠᠰᠢᠭᠳᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠣᠨ  ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ‍ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠠᠪᠴᠠᠯ ᠢ   ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂  ᠲᠣᠪᠣᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢ ᠣᠯᠵᠦ ᠂  ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ‍ᠤ  ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯ 《 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠵᠢᠯ 》  ᠦᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ‍ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠲᠡᠣᠬᠡ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ‍ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ  ᠲᠦ ᠵᠣᠡᠡᠰᠣᠨ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠣ ᠣᠪᠣᠷ ᠪᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠣ ᠣᠪᠣᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠡᠮ ᠴᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂  ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ  ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠪᠠᠨ  ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠂    ᠠᠷᠠᠳ   ᠲᠦ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ‍ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ   ᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠮ   ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠣᠶᠢᠪᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠮᠨᠠᠵᠦ ᠂  ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ‍ᠤ ᠬᠠᠮᠭᠠᠯᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠡ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ‍ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠵᠦ  ᠂ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣᠪᠡᠷ ᠡᠭᠦᠳᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
         2016  ᠤᠨ  ᠤ   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ‍  ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ‍ᠤ  ᠭᠠᠷᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ  ᠰᠡᠳᠣᠪ ᠪᠣᠯ 《 ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ  ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠂  ᠠᠷᠠᠳ  ᠲᠦ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ  ᠨᠠᠭᠦᠰᠦᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ   ᠡᠬᠦᠳᠤᠨ᠎ᠠ》 ᠃
       ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ‍ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ‍  ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠬᠣ  ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠡᠭ ‍ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ  ᠡᠴᠠ《 ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ‍ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ‍  ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ 》 ‍ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠣᠷᠣᠡᠡᠴᠢ ‍ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠭᠡᠮ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ  ᠦᠨ  ᠲᠦ᠋ᠯᠣᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠣᠶᠢᠯᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠯᠣᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠂  ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ  ᠠᠮᠢ  ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ  ᠳ᠋ᠥ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠣᠨ   ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠦ  ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠣ ‍ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠯᠢ ᠢᠣᠢ ᠱᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ‍ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ‍  ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ‍ᠤ  ᠭᠠᠷᠠᠭ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ  ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ  ᠡᠳᠡᠭᠡᠣᠨ ‍ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ  ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠣ ‍  ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠂ ᠭᠠᠷ` ‍ᠤᠨ  ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠣᠡᠡᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠣ ‍  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠣᠬᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ` ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠯᠢ ᠶᠠᠨ ᠡᠾᠦ᠋ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠯᠡᠳᠠ` ‍ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ‍ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ‍  ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ‍ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠬᠣ  ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠡᠭ ‍ᠤᠨ  ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠭᠡᠮ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠣᠶᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠰᠣᠷᠣᠡᠡᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠵᠡᠷᠭᠡ 1600 ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ‍ ᠶᠢᠨ  ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ  ᠳ᠋ᠥ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃


                                                    ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠬᠠᠡᠭᠭᠠᠪᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ