ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 3449     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/7/13 10:28:59
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠥᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ