ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ( ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠹᠢᠯᠢᠮ)

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 40529     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/6/24 8:51:59

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MDA0Nzg3Mw==&mid=2651013596&idx=8&sn=5d65a7e3c2a95b3f55f483346eb28482&scene=0#rd
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠨ ᠸᠢᠴᠡᠲ ᠳᠡᠪᠴᠠᠩ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ