ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ  ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ (20160527)

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 10074     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/5/31 15:44:49

5  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 27  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠂  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠱᠦᠵᠢ ᠵᠠᠩ  ᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ  ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠢ  ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃  ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ  《 ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠢ  ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠬᠢᠷᠢ  ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ 》  ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠯᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠂   ᠯᠦᠸ᠋ᠸ ᠶᠦᠩ ᠭᠠᠩ ᠱᠦᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠡᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠰᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠨ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂  《  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ 》  ᠶ᠋ᠢ  ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ ᠃
        ᠵᠠᠩ  ᠬᠤᠸᠠ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠡᠡᠰᠠ ᠨᠢ ᠂  ᠵᠠᠩ ᠯᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠂   ᠯᠦᠸ᠋ᠸ ᠶᠦᠩ ᠭᠠᠩ ᠱᠦᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠠᠳᠤᠪᠳᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ  ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠡᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠥᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂  ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠤᠠᠠᠴᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠠ ᠲᠡᠯᠪᠢᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠮ ᠢ  ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ  ᠪᠠᠳᠤ   ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂  ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠠ ᠲᠡᠯᠪᠢᠬᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂  ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠡ ᠲᠡᠯᠪᠢᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ  ᠲᠠᠰᠣᠷᠡᠯᠳᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠥᠨ᠎ᠡ ᠃  ᠤᠪᠤᠷ ᠰᠣᠷᠳᠡᠯ ᠤᠨ  ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠥᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠦ ᠂  ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠴᠨ ᠪᠤᠯᠥᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ  ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠥᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠦ ᠂  ᠰᠶᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠳᠦ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠴᠨ ᠶ᠋ᠢ  ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂  ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠡ ᠲᠡᠯᠪᠢᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ  ᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠥᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂  ᠡᠷᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠥᠯᠳᠡ ᠂  ᠢᠯᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠥᠨ ᠂  ᠡᠷᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠴᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠥᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ  ᠳ᠋ᠥ ᠢᠳᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ  ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠥᠨ᠎ᠡ ᠃  ᠪᠦᠬᠦ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ 《  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠠᠷᠭ᠎ᠠ 》  ᠶ᠋ᠢ  ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠠᠯᠩ ᠤᠨ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠂  ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠠᠳᠤᠪᠳᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶ᠋ᠢ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠥᠨ ᠂  《  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ   》  ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠥᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠢ  ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠡᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠂  《 ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  》  ᠶ᠋ᠢ  《 ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ 》  《ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ 》  《  ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠥᠨ᠎ᠡ 》  ᠃ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠡᠷ   ᠡᠯ᠎ᠠ  ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ   ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠠᠯᠩ  ᠨᠢ  ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ  ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠨ ᠂  ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ  ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠡᠢ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠥᠨ   ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠥᠨ ᠂  ᠪᠠᠭ ᠤᠨ  ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠂  ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠤᠯᠥᠨ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ  ᠲᠠᠰᠤᠷᠡᠯᠳᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠥᠨ᠎ᠡ ᠃   (ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ )
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ