ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ  ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ (20160525)

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 7158     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/5/31 11:10:05

      5  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ23  ᠤ  ᠡᠳᠦᠷ ᠂  ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠬᠦ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢ  ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠨᠡᠮᠯᠠᠯ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠳ᠋ᠥ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠤᠪᠠ ᠃  ᠬᠤᠷᠡᠯ  ᠳ᠋ᠥ  ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠡᠡᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠮᠠᠨ ᠤ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠬᠤᠩᠬᠤᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶ᠋ᠢ  ᠲᠤᠲᠤᠯᠡᠵᠦ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠨ  ᠦᠨᠡᠮᠯᠠᠯ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠂  ᠢ ᠯᠥᠩ ᠶᠦᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ  ᠲᠡᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠤᠨ   ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠥᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠥᠨ ᠲᠡᠴᠢᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ  ᠲᠡᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠴᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠥᠮᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ  ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠶᠢᠳᠡᠯ ᠢ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ  ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠶᠢᠳᠡᠯ ᠤᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ   ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠥᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠃
      ᠦᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠂  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠨᠠᠮ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ  ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ  ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯ  ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠡᠡᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠬᠤᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ   ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ  ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠂  ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ  ᠬᠤᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ  ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠂  ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ  ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠂  ᠠᠷᠤᠨ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠲᠡᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠂  ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ   ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ  ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠡᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠲᠡᠯᠪᠢᠪᠡ ᠃
        24   ᠤ  ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ  ᠦᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠂  ᠬᠤᠷᠡᠯ  ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠦ ᠦᠨᠡᠮᠯᠠᠯ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠴᠡᠭ ᠤᠨ    ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠠᠵᠢᠯ   ᠳ᠋ᠥ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠥᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ  ᠶᠡᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠢ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠥᠨ ᠂ 2016  ᠤᠨ ᠤ 40  ᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠤ ᠴᠡᠭ ᠤᠨ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠲᠡᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ   ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠤᠷᠡᠯ  ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠡᠡᠰᠠᠳ ᠤᠨ  ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠠᠳᠤᠪᠳᠦ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠡᠯ  ᠤᠨ  ᠠᠵᠢᠯ  ᠴᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ  ᠶᠠᠪᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ ᠃  ( ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ  )
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ