ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ  ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ (20160521)

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 7123     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/5/31 10:48:35

     5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ20 ᠦ ᠡᠳᠤᠷ᠂  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠱᠦᠵᠢ ᠵᠠᠩ  ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠡᠴᠢᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ  ᠬᠦᠷᠴᠣ ᠂  ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠡᠡᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠃
     ᠵᠠᠩ  ᠬᠤᠸᠠ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠡᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠂  ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ  ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠰᠤᠮᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠂  ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠥᠯᠳᠠ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂  ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢᠶᠡᠨ  ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠂  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠥᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠤᠠᠠᠴᠠᠯᠠᠯᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠪᠤᠯᠥᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠪᠭᠤᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ  ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠨ ᠂  ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯᠡᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠥᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠠᠯᠠᠨ ᠂  ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠦ ᠂  ᠴᠠᠭ ᠤᠨ  ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ  ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠂  ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠥᠨ ᠂  ᠨᠢᠭᠡ   ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠠᠷ  ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠢᠯ ᠢ  ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠠᠳᠬᠤᠨ᠎ᠡ ᠃  《  ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠢ  ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ  ᠪᠤᠯᠬᠤ 》  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂  ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ  ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠳᠦᠯᠥᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ  ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠡᠮᠡᠭᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂  ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ  《 532  》  ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠥᠨ ᠂  ᠺᠠᠳ᠋ᠷ  ᠢ   ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ   ᠳ᠋ᠥ  ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠥᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ  ᠳ᠋ᠥ ᠂  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ  ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭᠠᠳᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠪᠡᠭᠳᠡᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ  ᠶ᠋ᠢ  ᠪᠠᠭ ᠤᠨ  ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠪᠤᠷᠢ  ᠳ᠋ᠥ ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭᠴᠤ  ᠂  ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠨᠢᠭᠡᠪᠤᠷᠢ  ᠳ᠋ᠥ  ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠴᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ ᠃  ᠢᠯᠵᠠᠷᠡᠯ ᠢ  ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠦ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠢ  ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠡᠷᠦᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠢ  ᠢᠮᠡᠠᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠦ ᠂  ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ  ᠪᠠᠭ ᠤᠨ  ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠤᠷᠡᠭᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ   ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠂   ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ  ᠬᠡᠪ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠂  ᠣᠷᠢᠳᠡᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ  ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠨ ᠂  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ  ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢᠶᠡᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠬᠠᠵᠦ ᠂  ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂  ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠢ  ᠡᠬᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢ  ᠡᠪᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠂  ᠮᠢᠨ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ  ᠬᠡᠰᠭᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠶᠢᠵᠦ ᠂  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ   ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ  ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠡ ᠲᠡᠯᠪᠢᠵᠦ ᠂  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠂  ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ  ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠦ ᠂  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠤ  ᠪᠠᠷ  ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠡᠡᠰᠠᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠂  ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ  ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ᠎ᠡ ᠃  ( ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ  )
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ