ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ (20160418)

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 7116     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/5/1 17:16:30

           4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ18  ‍ᠤ  ᠡᠳᠦᠷ ᠂  ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠤᠪᠠ ᠃  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ  ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠡᠡᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠡᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠪᠢᠪᠠ ᠃
           ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠡᠡᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠂  ᠲᠦᠪ ᠂  ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ‍ᠤ  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠤᠯᠥᠨ ᠬᠤᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ  ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠡᠭᠤᠯᠥᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠡᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶ᠋ᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠦ ᠂  ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠡᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠂  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ  ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠬᠢᠭᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠠᠠᠳᠠᠯ ‍ᠢ  ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠲᠡᠨᠢᠵᠦ ᠂  ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠲᠦᠯᠥᠪᠯᠡᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠂  ᠨᠢᠮᠪᠡᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠥᠨ ᠂  ᠡᠮᠬᠢ  ᠲᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠥᠨ ᠂  ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠰᠢᠳᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠦᠰᠤᠪ ‍ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠠᠠᠯᠠᠨ ᠂ ᠦᠨᠡᠡᠴᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ‍ᠢ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠦ ᠂  ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠴᠢᠳᠡᠯ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ‍ᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠨ ᠂  ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠥᠭᠤᠨ ᠡᠷᠴᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠶ᠋ᠢ   ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠂  《 ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠯ᠎ᠡ 》ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠥᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ 《  ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ 》 ᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ  ᠲᠦᠯᠥᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ  ᠵᠦᠢᠯ ‍ᠤᠨ  ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ  ᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠢᠳᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠷᠡᠰ ᠪᠠᠳᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠥᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠥᠨ᠎ᠡ ᠃
          ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠡᠡᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠂  ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ  ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠪᠠᠳᠦ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠂  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ  ᠲᠦᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ‍ᠤᠨ  ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ  ‍ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ  ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ  ᠲᠦᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ‍ᠤᠨ  ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ‍ᠤᠨ  ᠲᠦᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂  ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠥᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠪᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠥᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ  ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂  ᠨᠡᠮ ‍ᠤᠨ  ᠲᠦᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠶᠡᠰᠤ ᠴᠢᠨᠡᠷ ‍ᠢ  ᠦᠨᠡᠡᠭᠦ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠨ᠎ᠡ ︔  ᠵᠦᠪ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶ᠋ᠢ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠡᠯᠠᠵᠦ ᠂  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ  ᠱᠦᠵᠢ ᠶ᠋ᠢ  ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠂  ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠪᠠᠭ ‍ᠤᠨ  ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ‍ᠤᠨ  ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠵᠦᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠨ ᠂  ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠪᠠᠭ ‍ᠤᠨ  ᠪᠦᠳᠦᠴᠨ ᠶ᠋ᠢ  ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠥᠨ ᠂  ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠢ ᠪᠡᠷ  ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠨ ᠂  ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ‍ᠢ  ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ ︔  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ  ᠦᠨᠡᠡᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂  ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠡᠳᠡᠯᠵᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠥᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ  ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠠᠳᠬᠤᠵᠦ ᠂  ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ  ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠶ᠋ᠢ  ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠨ ᠂  ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ‍ᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠡᠰᠤ ᠴᠢᠨᠡᠷ ‍ᠢ  ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂  ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ‍ᠤᠨ  《  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠥᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ 》  ᠶ᠋ᠢ  ᠡᠷᠡᠰ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
       ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠡᠡᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠂  《  ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ‍ᠢ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠥᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ  ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠯ 》  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ  ᠰᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠢᠮ ‍ᠢ  ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠡᠮᠠᠭᠠᠢ ᠵᠤᠭᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠥᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠂  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ‍ᠢ  ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠰᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠦ ᠶ᠋ᠢ  ᠲᠤᠯᠥᠭᠠᠢ  ᠲᠠᠷᠢᠭᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ ︔  ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠯᠪᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠨ᠎ᠡ ᠂  ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠬᠠᠬᠤᠤᠯᠢᠳᠦ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠢᠭᠦ ᠂  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠩᠰᠡ ᠳ᠋ᠤ  ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ ᠂  ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠫᠠᠠᠽᠠᠯᠠᠬᠤ ᠂  ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂   ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠠᠶᠠᠵᠦ ᠵᠠᠬᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶ᠋ᠢ  ᠡᠷᠡᠰ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠂  ᠲᠦᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤ ᠪᠠ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ‍ᠤ  ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠤ  ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠡᠷᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠢᠭᠦ ᠂  ᠬᠤᠳᠠᠯ  ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠡᠷᠡᠰ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠂  ᠲᠠᠶᠢᠰᠣᠩᠨᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠂  ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠂  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠥᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ‍ᠤ  ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢ  ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶ᠋ᠢ  ᠡᠷᠡᠰ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠰᠢᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ︔  ᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠳᠤᠨ ‍ᠤ  ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ 《  ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ 》  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ‍ᠢ  ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠂  ᠲᠡᠷᠤᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ  ‍ᠢ  ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠥᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠴᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠣ ᠂  ᠦᠨᠡᠡᠭᠦ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠤᠯᠥᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮᠵᠢᠯ ‍ᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠥᠨ  ᠴᠢᠩᠳᠡᠯᠡᠵᠦ  ᠠᠳᠬᠤᠵᠦ ᠂   ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠮᠡᠳᠦ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ  ᠰᠣᠷᠳᠡᠯ ᠲᠦᠪ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ  ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠨ᠎ᠡ ᠃   (  ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ  ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ‍ᠤ  ᠲᠦᠪ )
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ‍ᠤ ᠲᠦᠪ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ