ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ‍ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠬᠢᠪᠡ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 7419     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/5/1 17:02:25

   
          ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ   ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ   ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ‍ᠤᠨ  ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠬᠢᠪᠡ ᠂  ᠵᠠᠩ ᠬᠤᠸᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ  ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂  ᠱᠦᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ‍ᠢ  ᠡᠬᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ
      4  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 21  ‍ᠤ  ᠦᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠂  ᠮᠠᠨ ‍ᠤ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ‍ᠤᠨ  ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂  ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ  ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ‍ᠢ  ᠲᠤᠩᠬᠠᠠᠠᠯᠠᠪᠠ ᠃  ᠵᠠᠩ   ᠬᠤᠸᠠ  ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ  ᠨᠠᠮ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ  ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠱᠦᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ‍ᠢ  ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂  ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ  ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ‍ᠤ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ  ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠱᠦᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ‍ᠢ  ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ︔ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ  ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ‍ᠢ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠂  ᠸᠠᠩ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ  ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂  ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ  ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂  ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠤᠯᠥᠨ   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ  ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ   ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ‍ᠤ   ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ‍ᠤᠨ  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ  ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠱᠦᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ‍ᠢ  ᠲᠡᠬᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠂  ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
 ᠬᠤᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ‍ᠤᠨ  ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠩ ᠪᠦᠸᠸ  ᠶᠡᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠴᠢᠣᠸᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷ  ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ‍ᠤ  ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠦᠭᠴᠡᠢ ᠃  ᠲᠡᠷᠡ  ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠂  ᠤᠷᠴᠢᠮ ‍ᠤᠨ  ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠂  ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ  ᠵᠠᠰᠠᠭ ‍ᠤᠨ  ᠤᠷᠳᠤᠨ  ᠨᠢᠲᠦ᠋ᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠤᠷᠳᠤᠨ  ‍ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠰᠡᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠳᠦ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠥᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠲᠤᠣᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠥᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂  ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ  ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ‍ᠢ   ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠭᠦᠯᠥᠨ ᠲᠡᠶᠢᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ‍ᠢ  ᠵᠠᠪᠳᠤᠨ ᠠᠳᠬᠤᠵᠦ ᠂  ᠦᠨᠡᠨ ᠠᠳᠬᠤᠵᠦ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠨ ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶᠢᠭᠤᠯᠥᠯᠳᠡ ᠂  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ‍ᠤᠨ  ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶᠢᠭᠤᠯᠥᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠥᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ  ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠥᠯᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠪᠳᠤᠯᠥᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠵᠦ ᠂  ᠸᠠᠩ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠴᠢᠣᠸᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ  ᠪᠠᠭ ‍ᠤᠨ  ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠡᠡᠰᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ  ᠨᠠᠮ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ  ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠥᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ‍ᠤᠨ  ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳ᠋ᠤ  ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠲᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃
     ᠵᠠᠩ  ᠬᠤᠸᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠶᠡᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ  ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ‍ᠢ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠡ ᠃ ᠲᠡᠷᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠂  ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠂  ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ  ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠶᠢᠯᠡᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠂  ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠥᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠡ  ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡ ᠃  ᠨᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠮᠠᠳᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ‍ᠢ  ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠂  ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠡᠯᠵᠦ ᠂  ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ‍ᠤᠨ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠲᠤᠰᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ  ᠦᠨᠡᠡᠭᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ ︔  ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠲᠤ ᠦᠷᠯᠥᠭᠡ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ‍ᠤ  ᠲᠦᠯᠥᠭᠡ  ᠵᠢᠳᠭᠦᠵᠦ ᠂  ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠢ  ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠢ  ᠲᠤᠳᠤᠨᠤᠴᠢᠯᠡᠨ ᠂   ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ‍ᠤ  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠂   ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠠᠩᠬᠠᠷᠳᠠᠭ ᠂  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ‍ᠢ  ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠰᠡᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ  ︔ ᠭᠤᠷᠪᠠ  ᠳ᠋ᠤ  ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠨ ᠂  ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠨ ᠂  ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠤᠨ ‍ᠤ  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂  ᠵᠠᠰᠠᠭ ‍ᠤᠨ  ᠤᠷᠳᠤᠨ ‍ᠤ  ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠡᠡᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ  ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ  ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ  ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠲᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠵᠦ ᠂  ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ  ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ ︔  ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠳ᠋ᠤ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠂  ᠲᠦᠪ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠪᠡᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ‍ᠤᠨ  ᠶᠤᠰᠤ ᠶ᠋ᠢ  ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠥᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂  ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠪᠤᠳᠡᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠦ ᠂  ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠥᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠡᠨ ᠂  ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠠᠨ ᠨᠡᠮ ᠪᠤᠯᠥᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ‍ᠤ  ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠡ ᠲᠡᠯᠪᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠭᠠᠷ ᠣᠲᠠᠰᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ