ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ( 20160428 )

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 7171     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/5/1 16:13:50

        4  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 26  ‍ᠤ  ᠡᠳᠦᠷ ᠂  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ  ᠱᠦᠵᠢ ᠵᠠᠩ  ᠬᠤᠸᠠ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ‍ᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ (ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ )  ᠬᠤᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ 117  ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ  ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ‍ᠢ  ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ‍ᠤ  ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ  ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ‍ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠥᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠃  ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ ᠨᠡᠮ ‍ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠥᠨ《 ᠬᠤᠶᠡᠷ ‍ᠢ  ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ  ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ》  ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ  ᠠᠵᠢᠯ  ‍ᠢ  ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ‍ᠤᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠥᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢ  ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠡᠡᠰᠠᠨ ᠪᠡᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠃

        ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠡᠡᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠂  《 ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂  ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠠ ᠂  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯᠴᠢᠯᠡᠬᠦ 》  ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ  ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠴᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂  《 ᠭᠤᠷᠪᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 》  ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠥᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠂  ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ‍ᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠥᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠂  ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ‍ᠤᠨ  《ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 》  ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠯᠳᠠ  ᠶ᠋ᠢ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠂   ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠠᠯᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠴᠨ ᠂  ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠴᠨ ᠂  ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠴᠨ ᠂  ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠴᠨ ᠶ᠋ᠢ  ᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠥᠨ ᠂  ᠮᠠᠨ ‍ᠤ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ  ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ‍ᠤᠨ  ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ‍ᠤᠨ  ᠦᠢᠯᠡᠰ ‍ᠤᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢ  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ  ᠭᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠥᠨ᠎ᠡ ᠃


                                                         ᠳᠠᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ

       
  
     
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ‍ᠤ ᠲᠦᠪ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ