ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢ᠍ᠭᠤ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠡᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠣᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 40616     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/5/1 11:23:36
ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢ᠍ᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢ᠍ᠨᠭ᠍ᠲᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠦ ᠨᠤᠴᠢ᠍ᠲᠡᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢ᠍ᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠰᠢ᠍ᠪᠳ᠋ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ 《ᠬᠤᠷᠴᠢ᠍ᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠮᠢ᠍ᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠭ》᠊ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠬᠦᠯᠵᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢ᠍ᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠰ  ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠢ ᠣᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ