ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠲᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 40787     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/5/1 9:52:15

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠤᠤᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠥᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ