ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠲᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 5438     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/5/1 9:52:15

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠤᠤᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠥᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ