ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠯᠭᠢᠯᠡᠵᠤ ᠨᠠᠩ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠰᠦᠭᠡᠢ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 36808     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/4/30 16:10:11

      ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ 

      ——2011ᠣᠨ ᠤ 6ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ  ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ

                        ᠸᠠᠩ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ

 ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠂ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠡ ᠄
      ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠭᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠦᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠪᠣᠯ ᠄ ᠳ᠋ᠸᠩ ᠰᠢᠶ‍ᠤᠤ ᠫᠢᠩ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠣᠢᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠵᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠳᠤᠢᠮᠠᠨ ᠢ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠵᠠ ᠳᠤᠭᠢᠶ‍ᠠᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠨ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠯᠭᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠨᠠᠩ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ  ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠦ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
      ᠣᠳᠤ ᠂ ᠪᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠤᠨ ᠢ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ

     ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢᠭᠢ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠩ ᠶ‍ᠠᠷᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠂ ᠪᠢᠳᠠ  ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠳᠠᠪᠭᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ  ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠦᠡᠴᠤ ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶ‍ᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶ‍ᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ‍ᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠂ ᠡᠷᠡᠰ ᠵᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠢᠠᠳᠠ ᠰᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠢᠠᠳᠠ ᠳᠠᠪᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶ‍ᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠢᠷᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠂ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤᠢᠮᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ  ᠪᠠᠷ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠯᠢᠭ ᠠᠮᠤᠷ ᠳᠤᠢᠪᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠳᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶ‍ᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶ‍ᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ ᠃

    ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠢᠯᠠᠤᠠᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ  ᠲᠤᠪᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ  ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠠᠤᠠᠬᠤᠵᠤ ᠂ ᠠᠵᠤ  ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠭᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠣᠷᠳᠤᠤᠠᠬᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠤᠠᠬᠤᠵᠤ ᠂ ᠠᠵᠤ  ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠄
    ᠨᠠ‍ᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ  ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ  ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶ‍ᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠰᠠᠠᠨᠠᠯ
ᠬᠣᠶᠢᠨᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠄
    ᠦᠭᠡᠢ
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠ‍ᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ