ᠰᠡᠪᠬᠢᠭᠦᠯ ‍ᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 36856     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/4/25 17:37:11


        ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠸᠠᠡᠭ ᠵᠠᠮᠰᠤ ( ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠤᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠮᠽᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠮᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ) ᠃ ᠪᠤᠷᠨᠢ ᠸᠠᠡᠭ ᠢ ᠵᠠᠪᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠵᠠᠪᠠ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ ᠲᠡᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠨ ᠴᠢᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠦ ᠤᠷᠪᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠠᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠯᠡᠪᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢᠡᠭ  ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠷᠨᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠡᠷᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢ  ᠵᠦᠳᠠᠷᠡᠵᠦ ᠮᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠳ  ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠪᠣᠷᠴᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠪᠢᠬᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠣᠷᠨᠢ ᠸᠠᠡᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠰᠡᠪᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠣ ᠲᠠᠬᠢᠪᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ  ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠡᠪᠬᠢᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ