ᠪᠦᠭᠳᠦᠷ ᠤᠳᠠ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 44841     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2016/4/30 10:49:30

     ᠪᠦᠭᠳᠦᠷ ᠤᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ  ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠮᠦᠨ ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠡᠭᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ 5 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠦ ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ  ᠳ᠋ᠦ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ  ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠠᠣᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠠᠣᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠂ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠣᠯᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠪ ᠭᠦᠷᠦᠡᠭᠭᠡ ᠮᠦᠨ ᠃ 

    ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠳᠦᠷ ᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ  ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠴᠢᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ 35 ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠦᠦ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠᠳᠤ ᠵᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠨᠳᠡᠬᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠡᠴᠠ17 ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠪᠦᠭᠳᠦᠷ ᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠷᠡᠭᠦ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠠᠡᠭᠬᠠᠷᠦᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠵᠣ ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠴᠢᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠳᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠃

                       ( ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠠ )

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ